Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden van Leathers te DORDRECHT, ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 66030358 – BTW nummer: NL856365269B01

Algemeen:

a. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen evenals op de na aanbieding totstandgekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen met Leathers ter zake diensten aan of voor Opdrachtgever. Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van de Opdrachtgever van Leathers geldt niet als een overeengekomen afwijking van deze voorwaarden.
b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de directie van Leathers. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Leathers en Opdrachtgever in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigende bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen. Afwijkingen gelden dan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.
c. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Leathers wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. Opdrachtgever geeft Leathers bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij.

Definities:

Leathers ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 66030358 – BTW nummer: NL856365269B01
Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan de Leathers, mondeling, schriftelijk, via de website van Leathers of op andere wijze, het verzoek heeft gedaan om tegen betaling werkzaamheden te verrichten/ gebruik te willen maken van de door Leathers aangeboden diensten, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de Opdrachtgever ook aanvrager genoemd.
Overeenkomst: een mondelinge, schriftelijke aanvaarding van aanbod tussen Opdrachtgever en Leathers.
Website: de homepage(s) en/of bestanden met informatie in stand gehouden door dan wel voor Leathers op het internet, thans bekend onder de URL: leathers.nl
Bij aanmelding gaat de Opdrachtgever akkoord met de informatie en voorwaarden van Leathers beschreven zoals hieronder:

Artikel 1. Overeenkomst/Boeking:

1.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of online een aanbod van Leathers aanvaardt. Na aanvaarding van het mondelinge of schriftelijke aanbod ontvangt de Opdrachtgever van Leathers een schriftelijke bevestiging (per email) van de overeengekomen overeenkomst. Bij aanmelding van één van de activiteiten/diensten van Leathers is de overeenkomst definitief nadat de Opdrachtgever ook daadwerkelijk een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van Leathers dat de activiteit of arrangement doorgaat en bevestigd is.
1.2. Afbeeldingen, tekeningen, maat-, gewicht-, en eventuele verbruiksopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk doch dienen slechts ter aanduiding en zijn derhalve voor Leathers niet strikt bindend. Aansprakelijkheid voor mogelijke afwijkingen sluit Leathers dan ook uit.
1.3. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
1.4. De eerste uitgebrachte offerte, prijzen en aanbiedingen zijn wederzijds vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven en/of een termijn van aanvaarding bevatten. Al het voorgaande geldt eveneens voor het leveren van diensten van de website. Leathers is slechts aan de gemaakte offertes, prijzen en aanbiedingen gebonden als de aanvaarding door de Opdrachtgever binnen de aangegeven termijn wordt bevestigd. Aan telfouten en verschrijvingen, alsmede aan verminkte aanbiedingen kunnen geen rechten worden verleend. De Opdrachtgever blijft gebonden aan zijn opdracht, zolang Leathers deze niet heeft afgewezen.
1.5. Indien Leathers in overleg, bij gebleken belangstelling, reeds met de uitvoering/aanpassingen van een tweede, derde e.d. offerte is begonnen zonder dat een schriftelijke overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. de onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie die staan omschreven in de eerste vrijblijvende offerte, kosten van locatiebezichtigingen en gesprekken op locatie bij de aanvrager e.d.
1.6. Een website van Leathers geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Een ieder die een website van Leathers bezoekt en informatie die via de website beschikbaar is of kan worden tot zich neemt, gaat hierdoor een overeenkomst aan met Leathers en gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. Dit geldt alleen niet, als een website van Leathers onverwijld na het benaderen daarvan wordt verlaten zonder de aldaar beschikbare informatie tot zich te nemen.
1.7. Leathers heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer (wezenlijke) punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Leathers aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als de oorzaak van de wijziging aan Leathers kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Leathers. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van Artikel 8 (Aansprakelijkheid). Als het genoodzaakt is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 2. Dienstverlening:

2.1. Leathers zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Leathers richt zich uitdrukkelijk alleen tot de Opdrachtgever van Leathers en niet tot de Opdrachtgever betrokken derden. Leathers staat evenwel niet in voor het bereiken van door Opdrachtgever beoogd resultaat. Als het gaat om informatie, waaronder uitdrukkelijk begrepen de website(s), staat Leathers niet in voor de inhoudelijke juistheid.
2.2. Opdrachtgever is gehouden alle door Leathers verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Leathers. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Leathers verstrekte gegevens en informatie.
2.3. De enkele overschrijding van een overeengekomen tijd brengt Leathers niet in verzuim. Evenmin heeft Opdrachtgever dan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Leathers is niet gebonden aan tijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Leathers, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en) en stakingen van personeel van Leathers of haar (niet-)ondergeschikte hulppersonen.

Artikel 3. Prijs:

3.1. Prijzen op onze internetwebsite  www.Leathers.nl zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijzen van op maat gemaakte workshops en overige activiteiten/diensten van Leathers zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs die vermeld staat bij onze activiteit en andere diensten representeren de werkzaamheden, materiaalkosten en personeel. De kosten die Leathers daarnaast maakt voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden apart in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2. Leathers is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor diensten en/of materialen die, volgens de desbetreffende planning dan wel volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.
3.3. Als Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Leathers kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in artikel 3.2. van dit artikel, dan is Opdrachtgever gerechtigd dit aan te geven binnen 7 werkdagen na de in dat lid bedoelde kennisgeving van Leathers genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 4. Betaling:

4.1. Bij het afsluiten en akkoord gaan van de overeenkomst vindt er door de Opdrachtgever betaling plaats van de begroting.
– Betaling is online mogelijk via iDeal, creditcard of bankcontact. Verder is het mogelijk om betaling per factuur te voldoen of contant. Voor welke betalingsmogelijkheid (incl. de betalingsvoorwaarden) er is gekozen, staat genoteerd in de bevestigings email van de workshop.
– Het totaalbedrag dient 14 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan (tenzij nadrukkelijk anders in de bevestiging schriftelijk is overeengekomen, bijvoorbeeld bij contante betaling).
De Opdrachtgever ontvangt eventueel na het evenement een tweede factuur voor eventuele nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering/debitering ontstaan door wijziging in de opdrachtbevestiging.
4.2. De Opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Leathers is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Tevens is de Leathers gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
4.3. De Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan Leathers de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
4.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Leathers en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Leathers onmiddellijk opeisbaar zijn.
4.5. Als Leathers de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 6% per maand of deel van een maand die aan het begin van volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Als Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan Incassobureau Wouters te Dordrecht, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaalbedrag, met een minimum van Euro 75,- te vermeerderen met BTW.
4.6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langs openstaan, zelf al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5. Opzegging door Leathers:

5.1. Leathers heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Leathers heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan.

Artikel 6. Annulering of verplaatsen door de Opdrachtgever:
6.1. Annuleren of verplaatsen van een workshop: indien een aan Leathers gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd of wordt verplaatst dan geldt het volgende:

a) tot 7 dagen voor aanvang: kosteloos
b) binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop: 50% van het verschuldigde bedrag.
c) op de dag zelf: ben je het hele bedrag verschuldigd.
Indien de workshop of cursus niet van te voren is betaald blijft de betalingsverplichting bestaan.
Binnen 7 dagen gelden onze annuleringskosten, helaas kunnen wij hier ook niet van afwijken bij ziekte, niet doorgaan huwelijk/vrijgezellenfeestjes en overigen. Wij raden onze klanten altijd aan om hiervoor een verzekering af te sluiten of van te voren navraag te doen bij je eigen verzekeringsmaatschappij.

6.2. Annuleren of verplaatsen van een cursus: indien een aan Leathers gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd of wordt verplaatst dan geldt het volgende:

a) tot 14 dagen voor aanvang: kosteloos
b) binnen 14 dagen voor aanvang van de workshop: 50% van het verschuldigde bedrag.
c) op de dag zelf: ben je het hele bedrag verschuldigd.
Indien de workshop of cursus niet van te voren is betaald blijft de betalingsverplichting bestaan.
Binnen 14 dagen gelden onze annuleringskosten, helaas kunnen wij hier ook niet van afwijken bij ziekte, niet doorgaan huwelijk/vrijgezellenfeestjes en overigen.
Wij raden onze klanten altijd aan om hiervoor een verzekering af te sluiten of van te voren navraag te doen bij je eigen verzekeringsmaatschappij.

Artikel 7. Deelnemers:

7.1. De deelnemer(s) die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een activiteit, evenement, arrangement of dienstverlening daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Leathers in overleg van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten.
7.2. Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer(s), indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Leathers behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer(s) te verhalen. Restitutie van de som kan worden verleend indien betrokken deelnemer(s) met betrekking tot zijn uitsluiting geen verwijt treft.
7.3 Indien de deelnemer(s) meent dat de overeengekomen activiteit niet voldoet aan de beschrijving van deze activiteit in de publicaties van de Leathers dan dient de deelnemer dat ter plaatse aan de begeleider te berichten. Deze begeleider zal ervoor zorgdragen, dat de onvolkomenheid of klacht – voor zover mogelijk – naar tevredenheid van alle deelnemers wordt verholpen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid:

8.1. Indien de deelnemer(s) op enigerlei wijze lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, materieel verlies lijdt, schade veroorzaakt aan materiaal van de Leathers, locatie of derden, dan is de deelnemer(s) en/of Opdrachtgever zelf verantwoordelijk hiervoor en kan de Opdrachtgever, Leathers hiervoor niet aansprakelijk stellen.
8.2. Leathers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook.
8.3. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Leathers en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Leathers kunnen worden toegerekend.
8.4. Leathers is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van Leathers en/of diensten (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Leathers.
8.5. Leathers is evenwel niet aansprakelijk voor:
a) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade(n) die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Opdrachtgever aan Leathers of anderzins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever:
b) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade(n) die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Leathers ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of anderen derden:
c) de geleverde prestaties van de door Leathers op verzoek van Opdrachtgever aanbevolen en/of bemiddelde locaties(s)
8.6. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Leathers en de door Leathers ingeschakelde derden voor/door Opdrachtgever geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de desbetreffende overeengekomen som (exclusief BTW).
8.7. Aansprakelijkheid van Leathers voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschaden, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.8. Opdrachtgever is gehouden Leathers schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Leathers en de Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Leathers.
8.9. Als Leathers ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan ook de (niet-)ondergeschikte hulppersoon als hij of zij op grond van deze gedraging door Opdrachtgever wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf/zijzelf bij de overeenkomst partij.
8.10. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen een maand nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Leathers schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
8.11. De Opdrachtgever vrijwaart Leathers voor alle rechtsvorderingen van derden, evenals schaden, boeten, kosten en renten, die verband houden met zaken, rechten, informatie, die de Opdrachtgever aan Leathers verschaft en of beschikbaar heeft gehouden.

Artikel 9. Ontbinding:

9.1. Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als Leathers, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Als Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds materialen ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze materialen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Leathers ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
9.2. Als Leathers aansprakelijk is jegens Opdrachtgever en/of tot nakoming gehouden, is Leathers, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, als dit naar haar redelijkheid oordeel van haar gevergd kan worden. Als Leathers tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Leathers zal wegens deze ontbinding nimmer tot enig schadevergoeding zijn gehouden.
9.3. Leathers kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als Opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leathers zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
9.4. Bedragen die Leathers heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 10. Overmacht:

10.1. In geval van overmacht aan de zijde van Leathers heeft Leathers het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. Leathers zal de Opdrachtgever direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden. Wanneer de situatie van overmacht van Leathers langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijk ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
10.2. Leathers is niet gehouden tot het nakomen van enig verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Leathers en of derden die Leathers voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
10.3. Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest, weeralarmen, natuurrampen en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
10.4. Leathers zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

Artikel 11. Publicaties:

11.1. Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens Leathers bindt Leathers niet. Het aanbod van Leathers gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 12. Geheimhouding:

12.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13. Intellectueel eigendom:

13.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden behoudt Leathers zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
13.2. Alle door Leathers verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, foto etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen hem niet zonder voorafgaande toestemming van Leathers worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht of worden aangewend voor vervaardiging van gelijke of soortgelijke objecten en/of producten.
13.3. Leathers behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
13.4. Alle op onze website URL:leathers.nl teksten, foto’s en inhoud mogen niet zonder toestemming van Leathers gebruikt, gekopieerd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gesteld.
13.5. Alle bescheiden zoals hierboven genoemd zullen eigendom van Leathers blijven. Leathers houdt dan ook het recht voor om te allen tijde opgesomde bescheiden terug te vorderen.

Artikel 14. Klachten:

14.1. Eventuele klachten worden door Leathers slechts in behandeling genomen indien de Opdrachtgever onmiddelijk bij de constatering deze gebreken aan Leathers heeft doorgegeven en daarbij binnen acht dagen Leathers daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.
14.2. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen acht dagen na verzenddattum van de facturen te worden ingediend.
14.3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden de klachten niet meer door Leathers in behandeling genomen.
14.4. Het indienen van de klachten ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Leathers.
14.5. Leathers is tot geen verdere schadevergoeding gehouden dan tot het bedrag waarvoor de levering der goederen en/of diensten waartegen wordt gereclameerd volgens de administratie van Leathers.

Artikel 15. Eigendom goederen:

15.1. Alle gereedschappen en benodigdheden voor de dienstverlening blijven eigendom van Leathers. Indien goederen welke eigendom van Leathers is achter blijven, moeten deze door de Opdrachtgever ongefrankeerd aan Leathers geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door de Opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt moeten door de Opdrachtgever aan Leathers tegen kostprijs worden vergoedt.

Artikel 16. Toepasselijk recht / geschillen:

16.1. Op de arrangementen, evenementen, activiteiten, dienstverlening en overeenkomsten tussen Leathers en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
16.2. Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Leathers aangegane overeenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door de volgens de regelen van de absolute competentie bevoegde Rechter, tenzij Leathers en de deelnemer zijn overeengekomen het onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie.

Versie: ma170717evb